INFORMARE 

cu privire la protecția datelor personale

 1. Generalități

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, cu sediul în Tulcea, strada Mircea – Vodă nr. 67A, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile art. 13 al Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date respectiv  de abrogare a Directivei 95/46/CE (Jurnal O.UE.L.2016.119.1), numit în continuare GDPR, vă informează că :

 • prin date cu caracter personal se înțelege orice informație privind persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi: nume și prenume, adresă, CNP, seria și numărul actului de identitate, cont bancar, număr de telefon, adresă de e-mail, imagine, profesie, ocupație, etc.;
 • operatorul datelor dumneavoastră personale este Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, cu sediul în Tulcea, strada Mircea-Vodă nr. 67A;
 • Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, a numit un responsabil cu protecția datelor, cu care se poate lua legătura prin e-mail: ansamblulartistic@yahoo.com, în scris, la adresa precizată mai sus sau la telefon 0240/520112 int.17.
 1. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale furnizate de dumneavoastră și colectate de Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” , vor fi prelucrate de către operator în condiții de confidențialitate, în următoarele scopuri:

– ducerea la îndeplinire a obligațiilor legale care îi revin în calitate de angajator în relația cu salariații proprii;

– încheierea contractelor de prestări servicii artistice în baza Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, a contractelor de prestări servicii în baza prevederilor Codului Civil, a altor tipuri de contracte necesate desfășurării activității operatorului ;

– în baza art. 6 pct. 1 lit. a) și b) din GDPR, în temeiul consimțământului scris acordat Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, în măsura în care sunt necesare scopului operatorului – organiarea și desfășurarea manifestărilor artistice specifice obiectului său de activitate, cum ar fi spectacolele, festivalurile și concursurile, alte manifestări artistice, activitatea Ansamblului de copii ”Dorulețul” .

 • datele personale care se referă la dumneavoastră pot fi divulgate destinatarilor, respectiv entităților îndreptățite să obțină datele în baza prevederilor legale ori, atunci când este cazul, unor societăți comerciale, în scopul asigurarii unor servicii necesare desfășurării activităților, cum ar fi unități de cazare, societăți de transport, etc.;
 • datele personale care se referă la dumneavoastră pot fi transferate către țări terțe sau către organizații internaționale, având în vedere caracterul transfrontalier al manifestărilor cultural artistice desfășurate de Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”.

 

 1. Furnizarea datelor și durata păstrării acestora

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor este necesară pentru derularea activităților având ca scop îndeplinirea obiectului de activitate al operatorului,  iar în cazul nefurnizării acestora, Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” se va afla în imposibilitatea de a încheia contractul de muncă ori de servicii la care ar trebui să fiți parte sau de a accepta participarea dvs. la activitațile specifice organizate de operator. De menționat că datele sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Dacă nu ne furnizați aceste date personale nu vor exista consecințe negative la adresa dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pe durata de păstrare prevăzută de lege și de procedurile interne sau până la momentul în care vă veți retrage în mod expres consimțământul acordat privind prelucrarea.

 1. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact  menționate mai sus, la punctul 1, în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergerea datelor, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a prelucrării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat, în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

OPERATOR

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”

Director,

prof. Ștefan COMAN