ANEXA nr. 6 la H.C.L. nr. 60 din 30.03.2017

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

AL ANSAMBLULUI ARTISTIC PROFESIONIST „BALADELE DELTEI”

(Actualizat conform HCL nr. 106/2017 și HCL nr. 361/20.12.2018)

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, denumit în continuare ansamblu, instituţie profesionistă de spectacole, are ca scop promovarea culturii tradiţionale, precum şi a valorilor creaţiei populare contemporane.

Art. 2 (1) Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este instituţie publică de spectacole de repertoriu care desfăşoară şi activităţi de impresariat artistic.

(2) Ca instituţie publică de spectacole, ansamblul realizează şi prezintă producţii artistice folclorice.

(3) Împreună cu colaboratori şi/sau invitaţi, ansamblul poate realiza spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru instrumental.

Art. 3 (1) Ansamblul nu are sală de spectacole proprie. Acesta îşi prezintă producţiile artistice în alte săli de spectacol, precum şi în spaţii neconvenţionale din municipiu şi judeţ, din ţară şi străinătate.

(2) Ansamblul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe, pe stagiuni şi perioade calendaristice care includ sezonul estival.

Art. 4 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, ca instituţie publică de spectacole cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Art. 5 Ansamblul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.G. 21/2007 privind instituţiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată de Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi cu cele ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 6 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are sediul în municipiul Tulcea, strada Mircea Vodă nr. 67A, judeţul Tulcea. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi corespondenţa vor conţine denumirea completă a instituţiei, logo propriu, indicarea sediului şi a ordonatorului principal de credite. (Consiliul Local Tulcea – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”)

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art. 7 (1) Ansamblul este o instituţie care are rolul de a promova şi valorifica cultura tradiţională şi creaţia populară  printr-o riguroasă activitate artistică realizată prin spectacole.

(2) Ansamblul îşi propune prin activitatea sa să iniţieze şi să deruleze proiecte în domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:

 1. afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin arta spectacolului;
 2. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;
 3. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
 4. elaborarea de proiecte atractive şi activităţi de educaţie permanentă;
 5. conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 6. păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;
 7. stimularea creativităţii şi talentului;
 8. cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative profesioniste (coregrafie, muzică);
 9. desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor de petrecere a timpului liber al populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale;
 10. dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

Art. 8 Ansamblul are următoarele atribuţii principale

 1. organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice pentru promovarea artei populare;
 2. realizează culegeri de folclor în vederea îmbogăţirii repertoriului;
 3. promovează obiceiurile şi tradiţiile populare autentice, precum şi valorile creaţiei populare contemporane;
 4. organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
 5. iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale şi artistice ale spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 6. participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale;
 7. editează lucrări de specialitate în domeniul literar, muzical, coregrafic, CD-uri cu lucrări care reprezintă cultura tradiţională locală şi naţională pentru valorificarea scenică a acestora.
 8. desfăşoară activităţi de impresariat artistic pentru producţiile proprii precum şi pentru instituţiile invitate.
 9. organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei;

Art. 9 Prin mijloace de transport proprii efectuează şi activitate de transport de persoane în trafic intern şi internaţional, numai pentru activitatea proprie şi în interes propriu.

Art. 10 În vederea exercitării în condiţii optime a atribuţiilor ce-i revin, Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu programele aprobate, prin elaborarea şi susţinerea de spectacole pe plan local şi judeţean, prin turnee în ţară şi stăinătate, precum şi prin prestări de servicii culturale către persoane juridice şi persoane fizice în vederea realizării veniturilor proprii stabilite de instituţie şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea.

Art. 11 Pentru realizarea activităţilor specifice, ansamblul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public şi/sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase, etc.).

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

 

Art. 12 (1) Patrimoniul ansamblului cu statut de instituţie publică este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului si/sau a unităţii administrativ teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei.

(2) Patrimoniul ansamblului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale adminitraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară sau străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea ansamblului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

 

CAPITOLUL IV

PERSONALUL ŞI CONDUCEREA

 

Art. 13 Funcţionarea instituţiei se asigură de către personalul artistic, tehnic şi de către personalul administrativ care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi a celor reglementate de Codul civil.

Art. 14 (1) Durata contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a celor reglementate de Codul civil poate fi stabilită inclusiv pe stagiune ori pe program, proiect sau acţiune culturală şi poate fi prelungită prin acordul părţilor.

(2) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate poate încheia contracte conform prevederilor legale privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu alte instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul conducerii instituţiei, în condiţiile legii.

Art. 15 (1) Pentru personalul ansamblului, contractele individuale de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, inclusiv pe stagiune ori producţie artistică, în conformitate cu prevederile art. 82 alin (1), respectiv art. 83 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulteroare,

(2) Încadrarea personalului potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii.

(3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, cu acordul părţilor.

(4) Datorită specificului activităţii, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art. 82 alin (3) – (5), respectiv ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16 (1) Personalul ansamblului se structurează în personal de conducere, de specialitate (colectiv artistic), precum şi personal tehnic şi administrativ.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului ansamblului se realizează în condiţiile legii.

Art. 17 (1) Activitatea personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte se normează potrivit fişei postului.

(2) Programul de lucru al personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă.

(3) Pentru personalul artistic şi tehnic din instituţiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repaosul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

(4) Zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit dispoziţiilor Legii 53/2003 Codul muncii, sau adăugate zilelor de concediu legal de odihnă.

(5) Personalul administrativ are obligaţia de a participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor artistice importante organizate de ansamblu. Aplicarea alin. (4) se face corespunzător.

Art. 18 (1) Organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea.

(2) Atribuţiile personalului încadrat în ansamblu sunt cele prevăzute în fişa postului.

(3) Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar încadrat în ansamblu, are obligaţia absolvirii unor cursuri de perfecţionare organizate de instituţii, centre de formare, ONG-uri.

Art. 19. Ansamblul este condus de un director (manager), angajat cu contract de management în urma concursului organizat conform legii.

(1) Directorul are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 2. asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de acreditare a instituţiei;
 3. elaborează programele de activitate;
 4. elaborează programele stagiunilor, inclusiv repertoriile;
 5. conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei;
 6. stabileşte prin decizie programul de lucru al personalului din cadrul ansamblului;
 7. analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;
 8. hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;
 9. negociază clauzele contractului colectiv de muncă de muncă la nivelul instituţiei, în condiţiile legii;
 10. hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 11. reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
 12. informează trimestrial Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;
 13. angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglemetările în vigoare;
 14. stabileşte atribuţiile prevăzute în fişele de post ale angajaţilor, urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor personalului din subordine;
 15. anual informează Consiliul Local şi Primăria Tulcea asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, propunând şi măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor;
 16. în exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii;
 17. elaborează împreună cu personalul din subordine şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
 18. în calitate de ordonator terţiar de credite, decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale.
 19. încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
 20. negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
 21. dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;
 22. în absenţa directorului, ansamblul este condus de o persoană din cadrul acestuia, desemnată de director prin decizie scrisă.

(2) Directorul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei sau prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte încheiate potrivit Codului civil, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depăşească cu mai mult de un an durata contractului de management.

Art. 20 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de un contabil-şef, numit condiţiile legii.

(2) Contabilul şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) coordonează, urmareste si raspunde de activitatea financiar contabilă şi administrativă;
 2. b) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al insitutiei si il inainteaza directorului spre analiza;
 3. c) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al insitutiei si il inainteaza directorului spre analiza;
 4. d) urmăreşte încadrarea în plafoanele de cheltuieli şi respectarea disciplinei financiar- contabile în cheltuirea fondurilor băneşti
 5. e) repartizează bugetul anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea;
 6. f) emite cereri pentru deschideri de credite potrivit normelor legale in vigoare
 7. g) urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv Hotărârile Consiliului Local, realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetele aprobate.
 8. h) efectuează plăţi, ţine evidenţa cheltuielilor din subvenţia ce se acordă prin Bugetul Local pe baza documentelor legal aprobate.
 9. i) acorda viza de control financiar preventiv pe angajamente legale incheiate între instituţie şi

parteneri si pe toate documentele supuse vizei de control financiar preventiv sau îndeplineşte procedura refuzului de viză, conform prevederilor OMFP  nr.923 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 1. j) organizează şi răspunde de efecuarea înregistrărilor financiar-contabile;
 2. k) propune măsuri directorului pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;
 3. l) ţine evidenţa imobilizărilor, întocmeşte balanţa de verificare.
 4. m) întocmeşte situaţii financiare, rapoarte şi informări solicitate de autorităţile finanţatoare, analizează şi compară cheltuielile înregistrate în contabilitate cu execuţia de casă a bugetului aprobat.
 5. n) asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor contabile specifice insituţiei, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor.
 6. o) verifică permanent concordanţa dintre contul de execuţie al bugetului insituţiei şi extrasele de cont privind încasările şi plăţile efective..
 7. p) asigură plăţile prin casierie a drepturilor cuvenite salariaţilor, şi a altor plăţi
 8. r) raspunde de Sistemul de Control Intern Managerial, inclusiv a procerdurilor formalizate pe activităţi.
 9. s) asigură înrolarea în sistemul naţional de raportare (FOREXEBUG).

ş) organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

 1. t) asigură asistenţa la comisiile de specialitate sau la sedintele Consiliului local, la cererea acestora şi participă la şedinţele comisiilor sau la sedinta Consiliului Local, numai din dispoziţia directorului

ţ) stabileşte, calculează  şi indexează tarife pentru activitatea artistică a instituţiei

 1. u) răspunde disciplinar pentru neindeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi material în cazul producerii de pagube din vina sa şi în legătura cu activitatea sa.
 2. v) duce la îndeplinire şi alte atribuţii dispuse de către conducerea insituţiei, de către Primar şi Consiliul local.
 3. x) face parte din Consiliul Administrativ;

(3) În absenţa contabilului – şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta cu avizul directorului

Art. 21. Şef serviciu artistic se subordonează directorului, şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează şi urmăreşte pregătirea artiştilor din ansamblu, asigură buna desfăşurare a spectacolelor;
 2. participă la întocmirea planului anual privind dotările cu echipamente tehnice, instalaţii, alte dotări specifice activităţii pe care o coordonează;
 3. se preocupă de îmbogăţirea şi ridicarea valorii cultural-artistice a repertoriului ansamblului;
 4. face propuneri pentru elaborarea Programului anual al manifestărilor cultural-artistice ale ansamblului;
 5. contribuie în mod nemijlocit la realizarea unui înalt nivel profesional al activităţii artistice a ansamblului;
 6. coordonează compartimentele artistice şi colaborează cu cel tehnic şi administrativ, în vederea organizării în bune condiţii a spectacolelor ansamblului;
 7. participă la toate activităţile şi acţiunile desfăşurate de compartimetele artistice ale ansamblului;
 8. răspunde de întreaga activitate a Serviciului artistic, atât din punct de vedere profesional, disciplinar cât şi din punct de vedere al păstrării şi folosirii în bune condiţii a patrimoniului existent;
 9. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Art. 22 (1) Activitatea directorului este sprijinită de Consiliul Administrativ, organism colectiv de conducere cu rol deliberativ, înfiinţat prin decizie a directorului, cu un număr impar de membri, format din:

 1. preşedinte – directorul ansamblului;
 2. membri:

– contabil şef, şefii compartimentelor funcţionale

– consilierul juridic

– delegatul sindicatului reprezentativ propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor

– 2 reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Tulcea

– reprezentantul Primarului Municipiului Tulcea

(2) Secretariatul Consiliului Administrativ se asigură din personalul Ansamblului, prin decizie a directorului.

Art. 23 Consiliul Administrativ îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 1. Se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui care stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor;
 2. Este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi;
 3. Consiliul Administrativ este prezidat de preşedinte;
 4. Dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului;
 5. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de toţi cei prezenţi la şedinţă;
 6. Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului

Art. 24 (1) Consiliul Administrativ are următoarele atribuţii principale:

 1. Analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale ansamblului;
 2. Aprobă colaborările ansamblului cu alte instituţii din municipiu, judeţ, din ţară şi strinătate;
 3. Aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;
 4. Supune anual aprobării Consiliului Local al Municipiului Tulcea organigrama şi statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale instituţiei;
 5. Aprobă Regulamentul intern al instituţiei;
 6. Analizează şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale structurii organizatorice a instituţiei;
 7. Urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor;
 8. Stabileşte modul în care se utilizeză bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotarâri.

(3) Membri Consiliului Administrativ nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate.

Art. 25 Consiliul Artistic (1) este un organism consultativ format din personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia, avînd rolul de a-l sprijini pe Director în activitatea sa.

(2) Consiliul Artistic se înfiinţează prin decizie a Directorului, ca organism colectiv de specialitate, cu caracter consultativ.

(3) Consiliul Artistc sprijină conducerea instituţiei în conceperea şi realizarea strategiilor de dezvoltare artistică ale Ansamblului.

(4) Consiliul Artistic are o structură organizatorică formată din Preşedinte – directorul instituţiei şi un număr de 11 până la 21 de membri numiţi de director pentru un mandat egal ca durată cu mandatul său de manager.

(5) Consiliul Artistic se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului.

(6) Membri Consiliului Artistic nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate.

 

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 26 Compartimentele funcţionale aprobate prin organigramă şi statul de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” sunt următoarele:

 1. Serviciul artistic
 • Compartiment orchestră – solişti vocali
 • Compartiment dansatori
 1. Compartimentul instruire Ansamblul juniori – copii „Doruleţul”; cultură muzical – coregrafică, coruri, grupuri corale, vocale, instrumentale
 2. Biroul Resurse umane, Salarizare, Juridic, Organizare spectacole, Imagine, Publicitate
 3. Contabil şef
 • Compartiment Financiar, Contabilitate, Achiziţii publice
 • Compartiment Administrativ

 

COMPARTIMENT ORCHESTRĂ – SOLIŞTI VOCALI

 

Art. 27 (1) Compartimentul funcţionează în subordinea directă a unui şef serviciu artistic şi este alcătuit din:

(2) Dirijorul  îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. răspunde de întreaga activitate a compartimentului orchestră – solişti vocali atât din punct de vedere profesional şi disciplinar cât şi din punct de vedere al păstrării şi folosirii în bune condiţii a patrimoniului exitent în cadrul compartimentului;
 2. se preocupă permanent de găsirea celor mai bune soluţii de realizare a spectacolelor artistice din punct de vedere muzical, realizează aranjamentul muzical sau orchestral, culege folclor muzical;
 3. se preocupă permanent de perfecţionarea profesională a tuturor instrumentiştilor, orientarea repertoriului soliştilor vocali în funcţie de posibilităţile lor individuale, îndrumând permanent activitatea acestora;
 4. organizează într-un mod optim deplasarea personalului din cadrul compartimentului la manifestările stabilite de conducerea instituţiei (deplasarea instrumentelor, costumaţia şi componenţa grupului ce se deplasează);
 5. întocmeşte foile colective de prezenţă în cadrul compartimentului şi coordonează programul zilnic, săptămânal şi lunar al compartimentului;
 6. împreună cu conducerea Ansamblului concepe un plan de muncă suplimentar pentru instrumentiştii care nu au ajuns la nivelul impus de cerinţele instituţiei;
 7. realizează partiturile necesare instrumentiştilor;
 8. răspunde de disciplina membrilor compartimentului pe care îl conduce manifestând prezenţă de spirit şi iniţiativă în situaţii dificile apărute pe parcursul spectacolului;
 1. urmăreşte prezenţa la program a personalului artistic pe care îl are în subordine şi informează conducerea de orice abatere;
 2. k) răspunde de calitatea spectacolelor pe care le dirijează împreună cu maestrul de balet sau după caz coregraf, asistent coregraf, persoană desemnată sau şeful de serviciu.
 3. l) primeşte şi alte atribuţii din partea conducerii instituţiei.

(3) Soliştii vocali şi instrumentiştii au următoarele îndatoriri:

 1. a) respectă întocmai Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei şi îndeplinesc atribuţiile din fişa postului;
 2. b) se conformează programului de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
 3. c) se pregătesc pentru spectacole şi se perfecţionează în repetiţii sau în afara orelor de program;
 4. d) participă permanent la programul zilnic de activitate, prezentându-se la serviciu cu cel puţin 10 minute înaintea programului, pentru încălzirea prealabilă;
 5. e) participă în mod obligatoriu la toate spectacolele şi acţiunile susţinute de ansamblu atât la sediu cât şi în deplasare, în ţară şi străinătate; suspendarea unui spectacol sau schimbarea programului acestuia din lipsa de participare a salariaţilor atrage după sine sancţionarea disciplinară a celor vinovaţi, în condiţiile legii, plata de daune morale sau materiale, după caz;
 6. f) se prezintă la spectacol cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea spectacolului sau de intrarea în scenă;
 7. g) în spectacol, ţinuta vestimentară trebuie să fie îngrijită şi conform specificului zonei folclorice pe care o interpretează sau costumaţia stabilită de conducerea instituţiei sau şeful de serviciu;
 8. h) sunt subordonaţi în mod direct directorului şi dirijorului, conformându-se sarcinilor primite de la acestia pe perioada repetiţiei şi spectacolului;
 9. i) respectă programul zilnic de lucru, cu prelungire ori de câte ori conducerea instituţiei o cere (pentru atingerea nivelului necesar de pregătire);
 10. j) organizarea de activităţi ce reprezintă concurenţă neloială faţă de instituţie raportat la obiectul de activitate al acesteia, este interzisă.

 

COMPARTIMENTUL DANSATORI

 

Art. 28 (1) Compartimentul îşi desfăşoară activitatea în subordinea şefului serviciu artistic, în următoarea componenţă:

(2) Coregraful/maestrul de balet –  îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. răspunde împreună cu personalul compartimentului de păstrarea şi folosirea în condiţii bune a patrimoniului existent, pe care îl are în dotare;
 2. se preocupă permanent de perfecţionarea din punct de vedere coregrafic (obiceiuri, dansuri) şi al interpretării jocurilor din repertoriu;
 3. se procupă de ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor dansatorilor, indiferent de vechimea în muncă, omogenizând formaţia de dansatori;
 4. organizează într-un mod optim deplasarea membrilor compartimentului la manifestările planificate de conducerea instituţiei, hotărăşte împreună cu conducerea numărul de participanţi în funcţie de locul unde se desfăşoară activitatea;
 5. coordonează programul zilnic, saptămânal şi lunar al compartimentului;
 6. aduce la cunoştinţa conducerii prin întocmire de referate, problemele ivite în timpul repetiţiilor ce pot afecta bunul mers al activităţii, comportamentul dansatorilor în orele de program şi spectacole, precum şi nivelul de pregătire profesională existent;
 7. întocmeşte foile colective de prezenţă în cadrul compartimentului;
 8. împreună cu dansatorii cu experienţă concepe un plan de muncă suplimentar pentru dansatorii începători, munca efectuându-se prin rotaţie;
 9. răspunde de modul în care reuşeşte să realizeze lucrarea coregrafică propusă în specialitatea pe care o reprezintă, precum şi de calitatea spectacolului, împreună cu dirijorul din momentul respectiv şi cu şeful de serviciu;
 10. urmăreşte prezenţa la program a personalului artistic din cadrul compartimentului;
 11. primeşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

(2) Dansatorii au următoarele îndatoriri:

 1. a) se subordonează în mod direct directorului, şefului de serviciu, conformându-se sarcinilor primite de la aceştia pe perioada programului de lucru şi a spectacolului;
 2. b) respectă întocmai Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, precum şi Regulamentul intern;
 3. c) se conformează programului de lucru stabilit de director sau de şeful de compartiment;
 4. d) învaţă şi se perfecţionează în repetiţii şi în afara orelor de program în coregrafia impusă de

conducere sau de şeful de compartiment;

 1. e) participă permanent la programul zilnic de activitate, prezentându-se la serviciu cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului, pentru încălzirea prealabilă;
 2. f) participă în mod obligatoriu la toate spectacolele şi acţiunile susţinute de ansamblu atât la sediu cât şi în deplasările din ţară şi străinătate; suspendarea spectacolului sau schimbarea programului acestuia din lipsa de participare a salariaţilor atrage după sine sancţiuni disciplinare, daune materiale sau morale, după caz, în sarcina celor responsabili;
 3. g) se prezintă la spectacol cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea acestuia sau de intrarea în scenă, fiind obligatorie costumaţia stabilită de directorul sau şeful de compartiment;
 4. h) ţinuta vestimentară purtată în spectacol trebuie să fie îngrijită şi conformă cu specificul zonei folclorice pe care o interpretează;
 5. i) respectă programul de lucru zilnic, cu prelungirea acestuia ori de câte ori conducerea instituţiei o solicită;
 6. j) nu desfăşoară activităţi de concurenţă neloială faţă de instituţie raportat la obiectul de activitate al acesteia.

Art. 29. Directorul instituţiei poate numi prin decizie o persoană din cadrul compartimentelor funcţionale, atunci când nu există specialişti, cu atribuţii suplimentare, care să coordoneze activitatea personalului artistic şi tehnic

 

 COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ANSAMBLUL JUNIORI – COPII „DORULEŢUL”; CULTURĂ MUZICAL – COREGRAFICĂ, CORURI, GRUPURI CORALE, VOCALE, INSTRUMENTALE

Art. 30 Compartimentul este subordonat directorului ansamblului şi are următoarele atribuţii:

(1) Asigură rezerva de viitori dansatori şi instrumentişti pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;

(2) Organizează şi desfăşoară activitatea de instruire artistică a copiilor şi juniorilor în condiţii şi cu metode adaptate vârstei;

(3) Se preocupă de formarea deprinderilor motrice necesare învăţării coregrafiilor;

(4) Asigură pregătirea muzicală a formațiilor corale, vocale și instrumentale;

(5) Colaborează cu celelalte compartimente artistice ale ansamblului;

(6) Întocmeşte programul de activitate lunar al formațiilor care activează în cadrul compartimentului;

(7) Participă alături de membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la spectacole în ţară şi srăinătate;

(8) Reprezintă instituţia şi participă la evenimente cultural artistice ori de câte ori este nevoie, în funcţie de programul de activitate al ansamblului.

(9) Consiliază, îndrumă și sprijină formații artistice de profil.

Art. 31 Activitatea compartimentului se realizează fără perceperea vreunei taxe.

 

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE , JURIDIC, ORGANIZARE, IMAGINE, PUBLICITATE

 

Art. 32 (1) Biroul se subordonează directorului şi este condus de un şef serviciu.

(2) Partea Biroului Resurse Umane, salarizare, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţie, în grad şi treptă profesională, aprobate de conducătorul instituţiei;
 2. asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante; întocmeşte documentaţiile privind întocmirea referatelor şi deciziilor referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă;
 3. efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată şi determinată;
 4. realizează salarizarea personalului din cadrul instituţiei conform prevederilor legale, ţine evidenţa şi operează eventualele reţineri şi popriri asupra drepturilor salariale;
 5. asigură si raspunde pentru calculul, întocmirea statelor de plată şi virarea drepturilor băneşti ale angajaţilor permanenţi sau încadraţi pe perioadă determinată, cu regim normal de lucru sau cu timp parţial şi a componentelor salariale;
 6. întocmeşte şi transmite declaraţia unică formular D 112 şi Declaraţia 100;
 7. asigură consultanţă în vederea întocmirii fişelor de post şi ţine evidenţa acestora;
 8. întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale salariaţilor din cadrul instituţiei;
 9. gestionează contractele individuale de muncă prin întocmirea corectă a acestora, conform legii; înregistrează în baza de date on-line a Inspectoratului Teritorial de Muncă toate contractele individuale de muncă prin programul Revisal;
 10. răspunde de actualizarea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizării acestora, conform legii;
 11. colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget
 12. asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor acestora aprobate de către conducătorul instituţiei; răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către director;
 13. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale brute, etc.
 14. asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate, pentru personalul din cadrul instituţiei; eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii.
 15. întocmeşte şi actualizează Registrul de Evidenţă a salariaţilor, conform legislaţiei în vigoare
 16. solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale salariaţilor;
 17. întocmeşte documentaţia stabilită de lege privind sancţionarea disciplinară a personalului din cadrul ansamblului, pe baza rapoartelor Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;
 18. are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
 19. întocmeşte anexele privind numărul de personal utilizând programul pus la dispoziţie şi solicitat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea;
 20. solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese ale personalului, în condiţiile legii şi ţine evidenţa lor în dosarele personale şi în format electronic; transmite declaraţiile în vederea postării acestora pe site-ul instituţiei şi asigură afişarea la avizierul instituţiei, în condiţiile legii;
 21. transmite Agenţiei Naţionale de Integritate copii certificate ale declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese primite;
 22. ţine evidenţa personalului prin registrul de numere matricole;
 23. arhivează documentele create în cadrul structurii, în condiţiile legii;
 24. elaborează reglementări cu caracter intern – Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 25. asigură comunicarea dintre conducerea instituţiei şi salariaţi cu privire la drepturile salariale, prevederile Contractului colectiv de muncă, a Regulamentului intern, a deciziilor referitoare la organizarea activităţilor;
 26. acordă consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de conduită;
 27. participă la elaborarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi, conform fişei postului;
 28. verifică foile colective de prezenţă a salariaţilor în concordanţă cu condica de prezenţă;
 29. alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Art. 33 Partea Biroului de organizare, imagine, publicitate are următoarele atribuţii:

 1. desfăşoară activităţi de impresariat în conformitate cu prevederile legale;
 2. organizează spectacole conform programelor lunare şi anuale aprobate de conducerea instituţiei;
 3. implementează mijloace de dezvoltare a activităţii de difuzare a biletelor prin definirea publicului ţintă, funcţie de vârstă şi educaţie;
 4. dezvoltă relaţii de colaborare cu difuzorii de bilete în şcoli, instituţii şi agenţi economici;
 5. gestionează biletele de spectacole, întocmeşte borderoul de decont şi urmăreşte încasarea banilor la datele stabilite;
 6. răspunde pentru realizarea numărului de spectatori şi a încasărilor, conform planului;
 7. asigură popularizarea spectacolelor prin afişe, fluturaşi ocazionali, invitaţii, bilete de intrare la spectacol, atât la sediu cât şi în deplasare;
 8. mediatizează din timp evenimentele ce urmează a fi organizate de către instituţie, anunţul cuprinzând informaţii privind tema evenimentului, data şi locul desfăşurării acestuia;
 9. furnizează presei informaţii în format video, audio, foto sau text despre activitatea instituţiei, în urma aprobării de către conducerea instituţiei;
 10. concepe discursurile, comunicatele de presă, declaraţiile, invitaţiile pentru conducerea instituţiei;
 11. traduce corespondenţa primită, documente, publicaţii şi asigură activitatea de translator pentru contractele oficiale;
 12. editează afişele, pliantele, invitaţiile, diplomele, broşurile şi alte materiale publicitare pentru spectacole şi alte evenimente.
 13. alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Art. 34 Partea Serviciului juridic are următoarele atribuţii:

 1. rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 2. redactează proiecte de contracte şi negociază clauzele legale contractuale;
 3. redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate ce privesc instituţia;
 4. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare.
 5. reprezintă Ansamblul artistic profesionist „Baladele Deltei” în faţa instanţelor de judecată, a altor organe judiciare şi organisme în calitate de prepus al directorului.
 6. alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

 

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, ACHIZIŢII PUBLICE

 

Art. 35 Compartimentul financiar, contabilitate, achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii şi sarcini:

Partea Compartimentului Financiar, Contabilitate:

 1. pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe care îl supune spre aprobare directorului;
 2. elaborează calcule (variante) proprii privind nivelul cheltuielilor şi evoluţia acestora în perspectivă pentru acţiunile finanţate din bugetul instituţiei;
 3. pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului instituţiei atât în faza de proiect cât şi în faza definitivă;
 4. după aprobarea cheltuielilor definitive, ia măsuri pentru activitatea proprie;
 5. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul instituţiei şi informează periodic conducerea despre modul de realizare a acestora; propune măsurile necesare de luat atunci când constată că acestea nu se realizeză în mod eficient în concordanţă cu prevederile legale;
 6. întocmeşte lucrări şi supune spre aprobare directorului şi ordonatorului principal de credite bugetul instituţiei, cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari;
 7. intocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal;
 8. intocmeste lunar contul de executie de venituri si cheltuieli;
 9. intocmeste lunar bilantul conturilor de datorii;
 10. organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul de stat şi venituri proprii;
 11. asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul propriu;
 12. întocmeşte documentele de plată către organele bancare şi cele contabile (fiscale), în conformitate cu reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu;
 13. intocmeste evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, decontarea la timp cu debitorii şi creditorii;
 14. exercită controlul zilnic privind operaţiunile efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;
 15. Organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti la termenele stabilite şi potrivit dispoziţiilor legale
 16. Alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Partea Compartimentului de Achizitii publice  are în principal următoarele atribuţii:

 1. a) îndeplinirea scopului conform prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice, respectiv: promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă;
 2. b) respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice;
 3. c) protejarea proprietăţii intelectuale şi/ sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/ sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
 4. d) elaborarea/ actualizarea Programului anual de achiziţii publice, după primirea referatelor de necesitate de la celelalte compartimente;
 5. e) în cazul cumpărărilor directe, pentru produse, servicii şi lucrări, efectuarea studiului pieţei, elaborarea Notei justificative, redactarea contractului, încheierea acestuia şi urmărirea achiziţiei, în vederea obţinerii procesului verbal de recepţie de la serviciul de specialitate care a solicitat efectuarea procedurii de achiziţie;
 6. f) pregătirea documentaţiei de atribuire necesare organizării achiziţiei (produse, servicii, lucrări) şi desfăşurarea acesteia în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării lor;
 7. g) întocmirea, de către comisia de evaluare, a raportului procedurii de atribuire a contractelor şi supunerea spre aprobare conducătorului autorităţii contractante;
 8. h) transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire a contractelor, semnate de conducătorul autorităţii contractante;
 9. i) după intrarea în posesia procesului verbal de recepţie la finalizarea contractului (produse, servicii sau lucrări) întocmeşte certificatul constatator şi îl înaintează tuturor factorilor menţionaţi în Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. j) întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat;
 11. k) păstrarea dosarului achiziţiei publice, precum şi a ofertelor însoţite de documentele de calificare şi selecţie atât timp cât contractul de achiziţie publică/ acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri;
 12. l) elaborarea situaţiilor referitoare la procedurile şi contractele de achiziţii publice solicitate de diferite direcţii/ servicii, compartimente/ birouri interne sau instituţii/ autorităţi;
 13. m) utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice;
 14. n) asigură reînnoirea certificatului digital la expirarea perioadei de valabilitate, necesar pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice prin mijloace electronice;
 15. p) transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achiziţiile directe care au valoarea prevăzută de lege, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet e-licitaţie.ro;
 16. r) transmiterea spre publicare în SEAP a datelor de identificare ale ofertanţilor/ candidaţilor, ofertanţilor asociaţi/ subcontractanţilor/ terţilor susţinători care au depus oferte urmare a aplicării procedurilor de achiziţie publică;
 17. s) asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin mijloace electronice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru, a notificării cu privire la contractul de achiziţie publică/ acordul-cadru încheiat, cu respectarea termenelor legale.

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ŞI TEHNIC DE SPECIALITATE

 

Art. 36 Compartimentul administrativ şi tehnic de specialitate asigură îndeplinirea sarcinilor privitoare la asigurarea condiţiilor tehnice de desfăşurare a acivităţii artistice, precum şi activitatea de gospodărire a mijloacelor materiale/logistice ale instituţiei. În acest sens:

 1. organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, încăperi şi spaţiile de acces aferente;
 2. face propuneri cu privire la dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii artistice, se preocupă de întreţinerea şi buna funcţionare a dotărilor existente ;
 3. asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în spaţiile din administrarea instituţiei;
 4. asigură condiţii optime pentru depozitarea costumelor şi deratizarea încăperilor.
 5. Asigură buna desfăşurare a spectacolelor ansamblului din punct de vedere tehnic (sonorizare, lumini, costume şi decoruri)
 6. Asigură transportul artiştilor, al instrumentelor, instalaţiilor tehnice şi al recuzitei în cazul deplasărilor.
 7. Alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Art. 37 Compartimentul este compus din:

 • Administrator
 • Maestru de sunet
 • Recuziter
 • Muncitor – electrician
 • Muncitor
 • Muncitor-croitor
 • Supraveghetor sală
 • Şoferi

(1) Administratorul are următoarele atribuţii:

 1. asigură aprovizionarea, conservarea şi distribuirea materialelor, echipamentului
 2. asigură în conformitate cu prevederile legale carburanţi, lubrifianţi, anvelope, piese de schimb, evidenţa foilor de parcurs, a deplasărilor, a altor situaţii care sunt legate de parcul auto;
 3. întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru aparatul instituţiei;
 4. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere, de utilizare raţională şi evidenţă a bunurilor mobile şi imobile, precum şi a instalaţiilor din administrarea instituţiei;
 5. face propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrarea instituţiei, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi participă la efectuarea reparaţiilor;
 6. se preocupă de întreţinerea sediului privind reparaţiile de orice fel;
 7. întocmeşte planul de evacuare şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 8. planifică, organizează şi controlează activităţile legate de transport, în calitate de manager transport;
 9. urmăreşte modul în care personalul de întreţinere îşi realizează sarcinile.

(2) Maestrul de sunet are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură sunetul pentru spectacolele şi repetiţiile ansamblului;
 2. b) întreţine şi repară întreaga instalaţie electrică din scenă şi face propuneri dacă este cazul , pentru reparaţii capitale sau pentru înlocuirea aparaturii degradate sau necorespunzătoare;
 3. c) cunoaşte textul spectacolului şi face propuneri privind sonorizarea;
 4. d) cunoaşte tehnica operaţiilor legate de înregistrareşi redare a sunetului;
 5. e) recunoaşte caracterul şi conţinutul piesei muzicale interpretate de orchestră sau soliştii vocali;
 6. f) programul de lucru este stabilit în funcţie de necesitatea producţiei artistice, cu prezentare la spectacol sau repetiţii, astfel încât să finalizeze pregătirile din punct de vedere al sonorizării, cu o oră înaintea începerii programului respectiv.

(3) Recuziterul are următoarele atribuţii:

 1. asigură obiectele de recuzită, necesare desfăşurării repetiţiilor şi spectacolelor;
 2. cunoaşte programul de lucru precum şi conţinutul spectacolului pentru identificarea obiectelor de recuzită necesare;
 3. este gestionarul obiectelor de recuzită, a patrimoniului instituţiei şi răpunde de păstrarea acestora;
 4. răspunde de conservarea şi întreţinerea obiectelor de recuzită la diferite temperaturi;
 5. împachetează recuzita şi mobilierul pentru transportul acestora la locul de desfăşurare a spectacolelor şi în turnee;
 6. gestionează şi răspunde de magazia de materiale, de magazia de costume şi de întreg patrimoniul instituţiei;
 7. răspunde de toate bunurile materiale încredinţate de conducerea instituţiei;
 8. face recepţia tuturor bunurilor achiziţionate;
 9. eliberează din magazie materiale, costume sau decoruri, pe baza bonurilor aprobate şi semnate;
 10. se supune inventarierii ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea conducerii;
 11. se ocupă de ordinea din magazie în aşa fel încât orice material să fie găsit cu uşurinţă;
 12. păstrează toate bunurile în condiţiile în care au fost primite.

(4) Muncitorul-electrician are următoarele atribuţii:

 1. este prezent la repetiţiile ce se fac pe scenă şi finalizează pregătirile pentru spectacole, din punct de vedere al luminilor, cu 1 oră înainte de începerea spectacolului sau a repetiţiei;
 2. electricianul are sarcina iluminării şi producerii efectelor electrice conform cerinţelor scenografice şi regizorale;
 3. începând cu manipularea reflectoarelor şi a altor surse de lumini şi terminând cu manevrarea tablourilor de comandă electrice, execută toate lucrările de iluminare a spectacolelor, pe tablouri şi acte, realizând pentru producerea efectelor speciale, dacă e cazul, aparate pe care le montează în decor;
 4. întreţine şi repară întreaga instalaţie electrică din scenă şi face propuneri dacă este cazul, pentru reparaţii capitale sau înlocuirea aparaturii degradate sau necorespunzătoare;
 5. cunoaşte textul spectacolului şi face propuneri privind iluminarea.

(5) Muncitorul are următoarele atribuţii:

 1. execută lucrările de ansamblu privind montarea decorurilor, demontarea şi manevrarea lor în condiţiile impuse de regia spectacolului;
 2. execută improvizaţii din decoruri vechi, dacă este cazul, pentru repetiţii şi spectacole, conform prescripţiei scenografice;
 3. execută împreună cu salariaţi din categorii inferioare, manevrele tehnice ale decorurilor si instalaţiilor mecanice în timpul spectacolelor, pentru reducerea efortului fizic şi scurtarea timpului de montare şi de demontare a acestora;
 4. are program de lucru adaptat după necesităţile activităţilor ansamblului în vederea asigurării spectacolelor şi a repetiţiilor, precum şi a spectacolelor susţinute de alte ansambluri şi instituţii
 5. răspunde de realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii din cadrul instituţiei;
 6. se deplasează la toate punctele de afişaj din oraş pentru lipirea afişelor sau reactualizarea lor;
 7. se ocupă de montarea şi demontarea panourilor de reclamă sau a altor modalităţi de reclamă utilizate;
 8. răspunde de buna funcţionare a centralei termice.

(6) Muncitorul-croitor are următoarele atribuţii:

 1. execută costumele conform schiţelor, respectând termenele de predare a acestora;
 2. asigură echiparea, întreţinerea costumelor, precum şi întreţinerea curăţeniei în magaziile de costume;
 3. alege şi pregăteşte, din magazie, după indicaţiile coregrafului sau maestrului de balet- dans, costumele, încălţămintea şi accesoriile necesare în spectacole;
 4. amenajează magazia destinată păstrării costumelor;
 5. triază costumele în vederea stabilirii celor ce trebuie modificate, reparate, curăţate;
 6. spală şi calcă hainele ce i se aduc, în timp util, conform programului de spectacole şi repetiţii;
 7. răspunde de inventarul costumelor pe care le are la spălat şi de predarea acestora la timp.

(7) Supraveghetorul de sală are următoarele atribuţii:

 1. asigură curăţenia sălii de spectacole precum şi a întregului spaţiu din instituţie;
 2. răspunde de plasarea spectatorilor şi de asigurarea liniştii în timpul spectacolelor, intervenind în caz de nevoie;
 3. asigură dirijarea spectatorilor spre căile de evacuare în caz de forţă majoră (incendiu sau calamităţi);
 4. răspunde de bunurile primite pentru folosire şi păstrare.

(8) Şoferii au următoarele atribuţii:

 1. execută transporturi rutiere cu personalul propriu, în deplasări în ţară şi străinătate, cu autocare şi microbuze;
 2. efectuează transportul materialelor necesare pentru spectacolele ansamblului cu respectarea legislaţiei rutiere în vigoare;
 3. se deplasează la toate activităţile Ansamblului Artistic „Baladele Deltei”: spectacole, festivaluri, etc.
 4. transportul se face ori de câte ori este nevoie, când ansamblul participă la manifestări cultural artistice
 5. se preocupă de întreţinerea parcului auto din dotarea instituţiei.

 

CAPITOLUL VI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

Art. 38 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare funcţionării ansamblului se realizează din subvenţii acordate de la bugetul autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează, din venituri proprii si transferuri de la alte insitutii publice.

(2) Instituţia mai poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de servicii, donaţii şi sponzorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei.

(3) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare, precum şi cele de personal ale ansamblului se asigură din subvenţia de la bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea şi din venituri proprii.

(4) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice şi a legislaţiei privind achiziţiile publice.

(5) Finanţarea cheltuielilor de capital şi a lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse:

 1. subvenţii de la bugetul local;
 2. venituri proprii ale ansamblului;
 3. alte surse

Art. 39 Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale pot susţine material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate ale ansamblului.

Art. 40 Obligaţiile de plată ale ansamblului rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 12 din O.G. 21/2007, se consideră cheltuieli aferente producţiilor artistice si se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

Art. 41 Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de ansamblu şi anume:

 1. încasări din vânzarea biletelor de spectacol;
 2. încasări din turnee cu spectacole în străinătate;
 3. încasări din servicii cultural-artistice şi tehnice prestate pentru persoane juridice sau persoane fizice, în conformitate cu obiectul de activitate al instituţiei;
 4. realizarea şi difuzarea unor lucrări şi publicaţii pe orice fel de suport (tipărituri, audio, video, CD, etc.) din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 5. valorificarea drepturilor de autor;
 6. prestarea şi a altor servicii (culturale, de educaţie permanentă, etc.) ori activităţi în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei
 7. închirierea mijlocului de transport (autocarul tip MAN) pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale.

     

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 42 (1) Ansamblul dispune de ştampilă şi sigiliu propriu

(2) Ansamblul are arhivă proprie în care se păstreză, conform prevederilor legale:

 1. actul normativ de înfiinţare;
 2. documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;
 3. corespondenţa;
 4. alte documente potrivit legii.

(3)  Activitatea de arhivă se desfăşoară potrivit Nomenclatorului arhivistic aprobat prin decizie a directorului, după avizrea prealabilă de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Tulcea, conform prevederilor legale

Art. 43 (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare

(2) În temeiul prezentului Regulament şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, directorul elaborează Regulamentul intern al instituţiei pe care îl propune spre aprobare Consiliului Administrativ.

Art. 44 Orice modificare şi completare a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare vor fi propuse Consiliului Local al Municipiului Tulcea în vederea aprobării.